End of Season Tournament

2019 Terry Potticary, Toshiharu Saito & Kazuko Yasuda

2020 James Kater & Marcel Niederhauser

2021 Alex Hendy, Dan Reynolds, Foster Klug

2022 Makoto Honjo, Hiroko Kojima, Shigeo Yasuda